تبلیغات

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<head>
<title>تبادل لینک هوشمند سایت گنجینه اطلاعات عجیب و غریب</title>
<style type="text/css">

body, td, p {
direction : rtl;
background-color : #FFFFFF;
color : #000000;
font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size : 11px;
}

textarea {
color : #000000;
font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size : 11px;
}

input {
color : #000000;
font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size : 11px;
}

td.linkman, p.linkman {
background-color : #FFFFFF;
color : #000000;
font-family : Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size : 11px;
}


a.linkman {
color : blue;
font-size : 11px;
text-decoration : underline;
}


a.linkman:hover {
color : red;
text-decoration : none;
}

span.linkmanURL {
color : #6f6f6f;
}

</style>
<body> <p><a href="#addlink">وبلاگ خود را به ما پیوند بزنید ! کلیک کنید</a></p>
<p>
 <b>1</b>  <a href="links.php?page=2">2</a> 
<a href="links.php?page=3">3</a>  <a
href="links.php?page=4">4</a>  <a
href="links.php?page=5">5</a>  <a
href="links.php?page=6">6</a>   |  <a
href="links.php?page=2">بعدی ></a>  | 
 <a href="links.php?page=10">آخر
>></a></p><p
class="linkman"><b>لینک های ویژه</b></p><table
border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
            <tr>
 
          <td valign="top" class="linkman"><img
src="http://www.thumbshot.de/cgi-bin/show.cgi?url=http%3A%2F%2goodboys199.vcp.ir"
 style="vertical-align: middle;" border="1" width="120" height="90"
alt="Thumbnail"> </td>
            <td
valign="top" class="linkman" title="Google PageRank: 2/10"><img
src="img/pr0.gif" width="40" height="5" alt="Google PageRank: 2/10"
border="0" style="vertical-align: middle;"> </td>
 
          <td valign="top" class="linkman"><p
class="linkman"><a
href="go.php?url=http%3A%2F%2goodboys199.vcp.ir" target="_blank"
class="linkman" ><b>گنجینه اطلاعات عجیب و
غریب</b></a> <span
class="linkmanURL">- http://goodboys199.vcp.ir</span><br>گنجینه
 ای پر از مطالب آموزشی و علمی<br> </p></td>
            </tr>
           
           
            </tr>
 
          </table><p class="linkman"><b>لینک های
تبادلی</b></p><table border="0" cellspacing="1"
cellpadding="1">
           
           
</table><p> <b>1</b>  <a
href="links.php?page=2">2</a>  <a
href="links.php?page=3">3</a>  <a
href="links.php?page=4">4</a>  <a
href="links.php?page=5">5</a>  <a
href="links.php?page=6">6</a>   |  <a
href="links.php?page=2">بعدی ></a>  | 
 <a href="links.php?page=10">آخر
>></a></p>    <p class="linkman"><a
name="addlink"></a> <br /><b>وب سایت تان
را ثبت کنید</b></p>

    <p><b>» گام اول: لینک ما را در وب سایت تان قرار دهید</b></p>

    <table border="0">
    <tr>
    <td>آدرس وب سایت:</td>
    <td><a href="http://goodboys199.vcp.ir" target="_blank">http://goodboys199.vcp.ir</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>عنوان وب سایت:</td>
    <td>گنجینه اطلاعات عجیب و غریب</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>شرح وب سایت:</td>
    <td>گنجینه ای پر از مطالب علمی</td>
    </tr>
    </table>

    <p><b>» گام دوم: لینک خودتان را ثبت کنید</b></p>

    <p>همه فیلدها لازم هستند. لطفاً <b>گام اول</b> را قبل از ارسال این فرم انجام دهید.    </p>

    <form method="post" action="addlink.php">

    <table border="0">
    <tr>
    <td><b>نام و نام خانوادگی:</b></td>
    <td><input type="text" name="name" size="40" maxlength="50" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><b>آدرس ایمیل:</b></td>
    <td><input type="text" name="email" size="40" maxlength="50" dir="ltr" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><b>عنوان وب سایت:</b></td>
    <td><input type="text" name="title" size="40" maxlength="50" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><b>آدرس وب سایت:</b></td>
    <td><input type="text" name="url" maxlength="255" value="http://" size="40" dir="ltr" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><b>صفحه حاوی لینک ما:</b></td>
    <td><input type="text" name="recurl" maxlength="255" value="http://" size="40" dir="ltr" /></td>
    </tr>
    </table>

    <p><b>شرح وب سایت:</b><br />
    <input type="text" name="description" maxlength="200" size="63" /></p>

    <p><input type="submit" value="ارسال لینک" /></p>